کنوانسیون تالاب های رامسر و ذکر چند نکته  

صبح امروز معاون فرماندار رامسر در جلسه ای برای برگزاری سالگرد کنوانسیون تالاب ها گفت:

مشکلات محیط زیست ,معضلی جهانی است و دولت نگاه وبرنامه ویژه دراین حوزه دارد.

محمد آزاد گفت:کنوانسیون رامسراعتباری برای کشور,استان و شهرستان است.

وی افزود:سال گذشته کارجمعی خوبی صورت گرفت امسال بایدکیفیت کاربالاتربرود.

هر چند این خبر فقط در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد و هیچ گزارشی از روند جلسه در سایت فرمانداری رامسر قرار نگرفت ولی ذکر چند نکته ضروری است.

لطفا مسئول مربوطه به سوالاتم  پاسخ دهند.

کنوانسیون رامسر چه اعتباری برای شهرستان رامسر یا استان مازندران محسوب می شود؟؟؟؟

آیا شهری که خود داعیه دار حفظ محیط زیست است از سیستم فاضلاب شهری برخوردار است؟؟

وضعیت کنار گذر ساحلی که با قوانین زیست محیطی مغایرت دارد چه وضعیتی دارد؟

آیا محیط زیست رامسر با اجرای این کنار گذر تهدید نمی شود.

و نکته آخر عوایدی که این کنوانسیون در سال گذشته برای شهرستان رامسر داشته است چه بوده.