صبح امروز مهندس جعفر قلی راهب دار فانی را وداع کرد.

راهب نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ،رئیس اسبق سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و نامزد نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  بود.

گفتنی است که راهب به حسن خلق و پیگیری و راه اندازی کارهای  مردم مشهور بود.

پژواک رامسر این ضایعه را به خانواده متوفی خصوصا حسین راهب تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم علو درجات آرزومند است.